galaktyka

1. Aktualności, 2. Kosmogramy rzutu monetą 1,2,3

Skocz do II. opisu procedury wyznaczania płci dziecka.
Skocz do III. tabelki przedstawiającej skuteczność niektórych metod naturalnych w wyznaczaniu płci dziecka.

"PŁeć dziecka"

I. Teoretyczne i filozoficzne podstawy procedury sprawdzającej płeć dziecka przed jego poczęciem na podstawie dokładnych dat urodzenia (z godziną i minutą) obojga rodziców.

Pierwszym mentorem idei Wszechświata zorganizowanego w sposób holograficzny był profesor David Bohm, uczeń Alberta Einsteina. W swoich pracach pisał, że w ruchomym hologramie jakim jest Wszechświat, najważniejsza jest struktura ruchu, czyli przesunięcia fazowe pomiędzy poszczególnymi jego elementami.

Jak skądinąd wiemy w astrologii przesunięcia fazowe o których pisał profesor David Bohm nazywają się aspektami, które są mierzone w stopniach kątowych.

Przykład. Patrzymy na gwiaździste niebo na którym znajduje się Księżyc w kwadrze ze Słońcem, oczywiście Księżyc jest widoczny jako półkole z "brzuszkiem" zwróconym w kierunku Słońca. -Gdzie jest Słońce?- Wystarczy ustawić kąt prosty, nawet z własnych dłoni, gdzie palce jednej dłoni skierowane są w kierunku Księżyca, a palce drugiej dłoni ustawione pod kątem prostym wskażą miejsce na niebie gdzie znajduje się Słońce. W nocy Słońce będzie pod horyzontem.

Przy okazji, może dojść do spotkania mężczyzny - Słońce, z kobietą - Księżyc, gdyż jak to się mówi: - "co na niebie to i na ziemi" - Co mogłoby się wydarzyć: mężczyzna, w jakimś sporze z kobietą, pospiesznie opuścił mieszkania. (wyjaśnienie - kwadratura – spór, napięcie; Słońce jest pod horyzontem – zejście z pola itp.) Jak wiemy kwadra, pełnia i nów pomiędzy Słońcem i Księżycem wywołuje znane na Ziemi zjawisko morskich przypływów i odpływów. Mamy dowód na to, że silne aspekty dają silne efekty

Procedurę określającą płeć dziecka przed jego poczęciem, opracowałem na podstawie koncepcji holograficznego obrazu Wszechświata.

Określa ona Wszechświat jako ruchomy Superhologram, w którym nawet najmniejsza cząstka tak postrzeganego Wszechświata reprezentuje całość, w sposób zakodowany. Miejsce Człowieka w takiej rzeczywistości oznacza, bycie uproszczonym kodem całego Wszechświata. Dla ziemian największą niepodzielną całością jest Układ Słoneczny, człowiek będąc jego „mikrośladem - hologramem” koduje cały U.S.

Każdy punkt (np. planeta takiego holoruchu) Układu Słonecznego zakodowany jest na całej powierzchni człowieka (np. poprzez meridiany i czakramy) i w każdej jego komórce. Wyrazem holograficznej organizacji informacji we Wszechświecie jest organizacja informacji genetycznej w każdym żywym organizmie, a więc również w człowieku. W każdej komórce organizmu ludzkiego (np. włos, ślina, naskórek itd., itp. mikroślady istoty ludzkiej) znajduje się kod genetyczny, w postaci 46 chromosomów i ok. 40 tysięcy genów, który koduje obraz całej istoty ludzkiej. W większej skali, jak już wspomniałem, istota ludzka jest "mikrośladem", w stosunku do całego Wszechświata, a w szczególności do jego holodynamicznej całości jaką jest Układu Słoneczny.
(...więcej - historia filozofii holodynamizmu)

Swego czasu w internecie wyczytałem ostrzeżenie naukowców duńskich, którzy stwierdzili że porody nienaturalne mogą zmieniać genetykę dziecka i nie wiedzą jaka jest tego przyczyna, przypuszczają, że może jest to związane ze stresem matki. Z moich obserwacji wynika, że genetyka człowieka jest ściśle skorelowana z układem planet w momencie urodzenia, a więc dokładny i naturalny poród jest gwarantem, że dziecko będzie genetycznie silnie skorelowane z rodzicami. W naszym przypadku obserwacje naukowców duńskich potwierdzają tak zwane dziedziczenie planetarne udowodnione przez francuskiego badacza M. Gauquelina, który w tym celu sprawdził momenty urodzenia wiele tysięcy osób. Twierdzi on, że moment porodu nie jest przypadkowy, bowiem układ nowo narodzonego dziecka wykazuje tendencje do odzwierciedlenia pewnych cech układu planet występujących z chwilą przyjścia na świat jego rodziców.

Rada moja dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą mieć dzieci zdrowe i skorelowane z własną naturą (genetyką), żeby cały proces zapłodnienia i porodu odbywał się w sposób naturalny, gdyż ingerowanie w te procesy prowadzi do zmian genetycznych u dzieci.

Moja metoda wyznaczania płci dziecka polega (w przybliżeniu) na porównaniu w momencie poczęcia odpowiednich kodów kosmicznych plemnika, z odpowiednimi kodami kosmicznymi jaja. Ponieważ najbliższą niepodzielną całością dla mieszkańców ziemi jest Układ Słoneczny, więc on stanowi dla nas źródło kodów kosmicznych

Jeżeli plemnik ojca w momencie poczęcia połączony jest z kodem planetarnym jaja matki poprzez kod Wenus ojca, rodzi się dziewczynka, a jeżeli połączony jest poprzez kod Marsa ojca, rodzi się chłopiec.

Moja metoda bezpośredniego wyznaczania płci dziecka dotyczy połączenia kodów Wenus lub Marsa ojca, z pozostałymi kodami matki. Połączenia te, (określające płeć dziecka), można obliczyć z dowolnym wyprzedzeniem czasowym dla dwóch określonych osób. Dla wybranej płci, są to najczęściej długie okresy, trwające nawet kilka lat.
W metodzie księżycowej dr Jonasa okresy zmiany płci dziecka trwają średnio co dwa i pół dnia . - Co to oznacza? -
Oznacza to, że dr E. Jonas mógł jedynie zbadać płeć dzieci poczętych. Pary, które w wyznaczonym przez badacza czasie nie doczekały się poczęcia dziecka, (gdyż na przykład nie miały połączenia na płeć) nie mogły być badane.
Z mojej praktyki wynika, że w okresach w których kobieta i mężczyzna nie mają połączenia na płeć, nie może dojść do poczęcia dziecka. Oczywiście z jakimś innym partnerem dana kobieta, czy z jakąś inną partnerką, dany mężczyzna może począć dziecko, o ile będą mieli między sobą połączenie dotyczące płci.
Z medycznego punktu widzenia różnice to polegają z grubsza na tym, że metoda dr E. Jonasa ma związek z wiedzą dobrze znaną medycynie, że oprócz plemników X (dla dziewczynki) i plemników Y (dla chłopców), istnieje jeszcze wpływ jaja, które posiada zdolność blokowania poprzez zamknięcie błony komórkowej jaja dla wniknięcia do jego wnętrza plemników o określonych preferencjach płci. Na tym blokowaniu przez jajo kobiety, (jajo tutaj reprezentuje Księżyc w znakach żeńskich lub męskich) bazuje metoda dr E.Jonasa wyznaczania płci dziecka.
Gdy Księżyc znajduje się w znakach żeńskich, to blokowana jest płeć męska i odwrotnie. Uściślając: Księżyc w znaku żeńskim powoduje, że jajo kobiety wytwarza mechanizm blokowania plemników Y - niosących płeć męską, natomiast swobodnie przenikają przez błonę komórkową jaja plemniki X - niosące płeć żeńską. Odwrotna sytuacja jest wtedy gdy Księżyc znajduje się w znakach męskich.
Dla przypomnienia znaki aktywne-męskie to żywioł: ognia - (baran, lew, strzelec) i powietrza - (waga, wodnik, bliźnięta), a znaki bierne-żeńskie to żywioł: ziemi - (koziorożec, byk, panna) i wody - (rak, skorpion, ryby). Są to umowne określenia, dotyczące bardziej postawy aktywnej (męskiej) - znaki ognia i powietrza i postawy biernej (żeńskiej) - znaki ziemi i wody.
Cykl Jonasa określający płodność kobiety i księżycowa metoda wyznaczania płci jest doskonałym uzupełnieniem dla mojej Wenusowo-Marsowej metody wyznaczania płci, o której zgodnie z wiedzą medyczną decyduje przede wszystkim ojciec, a uściślając to jego plemniki: Y (kod marsa dla chłopca), X (kod wenus dla dziewczynki).

Poniżej przedstawiam opis procedury określającej płeć dziecka na podstawie dat urodzenia rodziców, natomiast samą procedurę chciałbym opisać w książce.

II. Opis procedury określającej płeć dziecka na podstawie dokładnych dat urodzenia (z godziną i minutą) obojga rodziców - przykłady.

1. Pomoce.
Najważniejszą pomocą będą efemerydy astrologiczne, czyli tablice podające codzienne pozycje planet, czas gwiazdowy na każdy dzień i niekiedy inne dane. Dobrą pomocą jest program astrologiczny współpracujący z komputerem.

2. Dane podstawowe - godzina (z minutami) urodzenia ojca i matki;
- miejsce urodzenia ojca i matki.

3. Obliczanie momentu poczęcia:
- Kiedy obliczamy moment poczęcia? –

A) gdy kobieta planuję ciążę w wyznaczonym czasie, w celu urodzenia dziecka z określonymi cechami charakteru i o określonej płci. Planowany moment poczęcia można obliczyć na podstawie dokładnych dat urodzenia obojga rodziców.

B) gdy kobieta planuje ciążę w wybranym przez siebie okresie czasu i chciałaby wiedzieć jakiej płci będzie dziecko i jaki będzie miało charakter. Wyznaczenie momentu poczęcia, jak w punkcie poprzednim

C) gdy kobieta jest w ciąży i chce wiedzieć, jakiej płci będzie dziecko i jaki będzie miało charakter. Odpowiedź na to pytanie: - o moment poczęcia - najczęściej zna zainteresowana kobieta lub ustala lekarz.

D) inne przypadki – wyżej nie wymienione

Przyjmuje się, że ciąża kobiety trwa 37 tygodni, a więc 37 X 7 dni = 259 dni/30,42 = 8,5 miesiąca. Możliwe są tzw. przenoszenia lub nie donoszenia ciąży trwające od 1 do 2 tygodni.

Dla łatwiejszego obliczania możemy przyjąć wartość 260 dni.( z możliwością modyfikacji: +/- 14 dni).

W składzie "Kodu Układu Słonecznego" wyróżniamy kody: Słońca, Księżyca, Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, Plutona, Eris, Ziemię reprezentuje kod Ascendentu - jest to punkt wschodni w momencie urodzenia matki, zwany również "wschodnikiem".

W momencie poczęcia porównujemy: „Kod Układu Słonecznego” jaja matki z kodami Wenus i Marsa plemnika ojca.
Jeżeli w powyższym porównaniu połączenie przebiega poprzez:
1.„kod Wenus ojca” rodzą się dziewczynki;
2.„kod Marsa ojca” rodzą się chłopcy.

Decydujące znaczenie mają sygnifikatory płci w „kodzie U.S.” ojca., których połączenia określają płeć: Wenus, której połączenia zapowiadają dziewczynkę i Mars, którego połączenia zapowiadają chłopca. Sygnifikatory (kody Wenus i Marsa) mogą być odchylone od ścisłego aspektu maksymalnie od 0 stopnia do +/- 1 stopnia.

Przy czym aspekt zbieżny (-) jest silniejszy od aspektu rozbieżnego (+), w przypadku gdy ten sam aspekt kodu Wenus i kodu Marsa jest w tej samej odległości od aspektu ścisłego, w przeciwnym wypadku decyduje odległość mniejsza od aspektu ścisłego. W przypadku gdy w „kodzie U.S.” ojca połączenia z "kodem U.S." matki tworzą zarówno Mars i Wenus to decydujące znaczenie ma siła aspektu, którą przedstawiono poniżej.

L.k.Aspektodległość w [stopniach]Siła aspektuopis aspektu
1koniunkcja 0 100% bardzo silny
2opozycja 180 75% silny
3kwadratura 90 66%średnio-silny
4trygon120 50% średni
5sekstyl60 25% średnio-słaby
6półsekstyl 30 12,5%słaby
7kwinkunks 150 12,5%słaby

(Z moich doświadczeń wynika, że płeć określają aspekty od koniunkcji do sekstylu, a więc aspekty silne i średnie. Nie spotkałem przypadku, żeby aspekt słaby określał płeć dziecka. To nie oznacza, że taki przypadek nie istnieje)

Reasumując: Każdy plemnik (ok. 30%) i płyn nasienny (ok. 70%), który opuszcza ciało mężczyzny posiada „kod U.S.” danego momentu czasowego, który dla danej osoby jest czasem subiektywnym.. Ponieważ ten sam „kod U.S.” posiadają wszystkie plemniki, wraz z nośnikiem plemników, a więc wzajemna interakcja „kod U.S.” plemnika mężczyzny z „kodem U.S.” jaja kobiety powoduje powstanie nowej całości i w zależności od rodzaju połączenia tych dwóch połówek, czy poprzez kod Marsa, czy poprzez kod Wenus, rodzi się chłopiec lub dziewczynka.

Jeżeli połączenie jaja z plemnikiem jest związane z kodem Wenus, to możliwość przeniknięcia błony komórkowej jaja (jajo nieco wcześniej, otrzymuje informacje od płynu nasiennego, jakim kodem: Wenus czy Marsa, będą połączone dwie części, tworzące jedną całość ) posiadają plemniki, które mają chromosom X (są związane z kodem Wenus), w przypadku połączenia jaja z plemnikiem, który ma kod Marsa, błonę komórkową przenika plemnik, który ma chromosom Y ( jest związany kodem Marsa).

O tym jaki plemnik przeniknie jajo, czy z chromosomem X, czy też z chromosomem Y, „decyduje” jak to powyżej przedstawiono również samo jajo.

Bardzo istotnego znaczenia nabiera fakt, że do jaja może przeniknąć tylko jeden plemnik, gdyż po jego wniknięciu, błona komórkowa jaja zostaje „zablokowana” dla pozostałych plemników. Ta wiadomość oznacza, że tylko jedno połączenie, to najsilniejsze, kodu Wenus ojca lub kodu Marsa ojca z kodem U.S. zapisanym w strukturze jaja kobiety jest decydujące o rodzaju płci. W pierwszym przypadku rodzi się dziewczynka w drugim rodzi się chłopiec.

Przykład 1.
W naszym przykładzie moment urodzenia jest podany, więc również moment poczęcia jest znany w przedziale od 24.12. 1991 do 31.12.1991 roku. Moment poczęcia Ani był przez nas wybierany z efemeryd. W pierwszej kolejności znaleźliśmy najbardziej optymalny moment urodzenia . Najważniejszym wyznacznikiem była koniunkcja Słońca z Jowiszem w momencie urodzenia, która daje ogólne powodzenie życiowe i więcej szczęścia. Jednocześnie sprawdzaliśmy, aby nie było innych zbyt utrudniających życie aspektów dla dziecka i dla rodziców. Po korelacjach wyłącznie planetarnych z rodzicami stwierdziłem, że Ania powinna urodzić się pomiędzy 16 a 18.09. 1992 roku. Lepiej aby to było po 16.09, gdyż wtedy będzie miała urodzeniowy Księżyc w Bliźniętach, co korelowało bardziej z moim kosmogramem urodzeniowym, a z kosmogramem mamy korelował dzień urodzenia, gdyż Ania urodziła się w ścisłej koniunkcji swojego urodzeniowego Słońca do Słońca urodzeniowego matki. Pomimo, że różnią się o jeden dzień co do dnia miesiąca, Ania 17.09 , a mama 18.09, to jednak różnica w położenia zodiakalnym wynosi 4’ , przy ok. 59’ ruchu dobowym Słońca.

Ostatecznie dla Ani moment poczęcia ustalamy na 27.12 .1991 roku.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Marek A.W. 170619531110Gdynia
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Krystyna M.W. 180919520615Gdańsk
dziecko Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Anna170919922150Gdynia

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
córka – Anna
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) silnym aspektem,z „kodem U.S.” matki:
2) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca nie posiada silnych połączeń z „kodem U.S.” matki.
W tej rywalizacji wygrywa Wenus, co automatycznie oznacza dziewczynkę

Planety w horoskopie matki (które reprezentują jajo), które w momencie poczęcia łączą się z kodem Marsem lub Wenus niesionym przez plemniki ojca, również bardzo silnie determinują horoskop urodzeniowy dziecka.

Istnieje ścisła korelacja planetarna pomiędzy momentem poczęcia, a momentem urodzenia.Przykład 2.
W naszym drugim przykładzie moment poczęcia dziecka jest w przybliżeniu znany, chodzi w tym przypadku o określenie płci dziecka na podstawie momentu urodzenia ojca i matki.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Tadeusz K.121119750455Gdańsk
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Sylwia K.141219760215Gdańsk
dziecko Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Aleksandra300820060825Gdańsk

Imię zostało ustalone intuicyjnie, następnie chcieliśmy ewentualnie dopasować numerologicznie drugie imię, jednak po sprawdzeniu wielu wariantów okazało się, że najlepiej będzie, już nie dodawać drugiego imienia.

Astrologicznie można wyznaczyć kilka wariantów momentu urodzenia dziecka, w których istnieje korelacja z obojgiem rodziców, ale zdarzają się przypadki, że noworodek „wybiera” ciekawy wariant, który jednak nie był brany pod uwagę.

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
córka – Aleksandra
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca nie posiada silnych połączeń z „kodem U.S.” matki.
W powyższej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


Przykład 3.
W trzecim przykładzie podobnie jak wyżej, znamy momenty urodzenia dzieci i na tej podstawie obliczamy ich momenty poczęcia. Sprawdzamy czy nasza procedura potwierdza płeć dziecka. Po weryfikacji godziny urodzenia matki o –8’ otrzymujemy bardzo silny aspekt kodu marsa ojca z „kodem U.S.” matki, w momencie poczęcia Adama.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Kazimierz M. 020719532005Gdańsk
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Anna M.181219541845Gdańsk
syn 1 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Paweł250219800600Gdańsk
syn 2 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Adam210919880335Gdańsk

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
syn 1 – Paweł
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) bardzo silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
W tej rywalizacji zwycięsko wychodzi Mars,
Zwycięstwo Marsa oznacza chłopca

Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
syn 2 – Adam
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Wenus ojca nie posiada silnych połączeń
W tej rywalizacji zwycięsko wychodzi Mars, matki.
Zwycięstwo Marsa oznacza chłopcaPrzykład 4.
W tym przykładzie moment poczęcia dzieci jest w przybliżeniu znany, chodzi w tym przypadku o określenie płci dzieci na podstawie momentu urodzenia kosmogramu ojca i matki.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Zenon G.230619231840Warszawa
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Janina G.130219250525Wilno
córka 1 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Teresa051019501455Kraków
córka 2Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Krystyna180919520615Gdańsk
córka 3Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Anna181219541837Gdańsk

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

córka 1 – Teresa
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) dwoma silnymi aspektami, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca nie posiada silnych połączeń jakimkolwiek kodem U.S. matki.
W powyższej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


córka 2 – Krystyna
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca nie posiada nawet średnich połączeń z jakimkolwiek kodem U.S. matki.
W powyższej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


córka 3 – Anna
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) bardzo silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
Połączenie Wenus jest silniejsza od połączenia Marsa, co daje zwycięstwo Wenus i oznacza dziewczynkę.


Przykład 5.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Waldemar K.301119492240Gdańsk
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Romualda K.010819511235Gdynia
córka 1 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Magdalena170619822245Gdynia
córka 2 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Joanna061119852015Gdańsk

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

córka 1 – Magdalena
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Marsa ojca nie posiadanawet średnich połączeń, z „kodem U.S.” matki.
W tej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


córka 2 – Joanna
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Marsa ojca nie posiada silnych połączeń.
W tej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


Przykład 6.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Cezary W.210819300145Częstochowa
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Krystyna W.130119262250Krasnystaw
córka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Romualda010819511235Gdynia
syn Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Marek170619531120Gdynia

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

córka – Romualda
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Marsa ojca nie posiada nawet średnich połączeń, z „kodem U.S.” matki
W tej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


syn – Marek
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Wenus ojca nie posiada silnych połączeń
W tej rywalizacji wygrywa Mars, co oznacza chłopca


Przykład 7.

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Michał K.100719521715Wrocław
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Krystyna K.200119532359Gdańsk
córka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Marta140119771650Gdańsk
syn 1 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Michał300119790350Włocławek
syn 2 Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Maciej220919860420Włocławek

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

córka – Marta
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
2) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) trzema średnimi aspektami, z „kodem U.S.” matki
Jak widzimy nie ilość aspektów, ale siła aspektu decyduje, która planeta przekaże płeć. W tej rywalizacji wygrywa Wenus, co oznacza dziewczynkę


syn 1 – Michał
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Wenus ojca jest połączony:
1) średnio-słabym aspektem, z „kodem U.S.” matki
Z tych dwóch aspektów średnich, silniejsze jest połączenie poprzez Marsa.W tej rywalizacji wygrywa Mars, co oznacza chłopca


syn 2 – Maciej
Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki
2) średnim aspektem, z „kodem U.S.” matki
3) słabym aspektem, z „kodem U.S.” matki
Kod Wenus ojca nie posiada silnych połączeń.
W tej rywalizacji wygrywa Mars, co oznacza chłopca


Przykład 8.
Ósmy przykład jest wyjątkowy z kilku powodów. Rok przed poczęciem Adama, Ola jego siostra (patrz przykład 1) powiedziała coś takiego do swojej babci, ja również byłem świadkiem jej wypowiedzi:
"Wiesz babciu, że ja będę miała braciszka, który będzie miał na imię - Adam -!!!"
Sylwia planowała drugie dziecko i rzeczywiści chłopca, ale okres poczęcia chłopca został dopiero co wyznaczony, a tu taka niespodziewana wypowiedź pierwszego dziecka.
Poczęcie było wyznaczone tak, aby ominąć "Duży Krzyż", czyli duży kwadrat. Jak czegoś za dużo, jak się mówi: "to nie zdrowo". Za dużo kwadratur w kosmogramie, może być uciążliwe w życiu dla rozwoju dziecka, jak również dla jego rodziców, którzy to dziecko wychowują. Następna niespodzianka to taka, że Sylwii nie udało się począć dziecka w wyznaczonym terminie.
-Co to oznacza? -
Na niebie w momencie urodzenia może być w kosmogramie Adama duży kwadrat. Jednak zmieściła się w zakresie czasu dla poczęcia chłopca. Moment urodzenia chłopca wyznaczyłem na początku 2011 roku tele-radiestezyjnie, na 19.06.2011 roku wieczorem. Lekarze wyznaczyli jej termin na 5.07.2011, ona również była przekonana, że dziecko urodzi się w lipcu. Pomyliłem się trochę więcej niż jeden dzień. Gdybym użył technik astrologicznych nie byłoby żadnej pomyłki. Cała rodzina w kosmogramach urodzeniowych ma silne połączenie Księżyca z Neptunem. Wystarczyło wyciągnąć wniosek, że drugie dziecko urodzi się również z takim połączeniem. A termin urodzenia dziecka byłby trafiony co do dnia. Skądinąd wiemy ("karma dziecka"), że godzinę urodzenia, dziecko wybiera sobie samo.
Okazało się jednak, że determinacja wspólnej "karmy" jest silniejsza, cała rodzina, a więc: Sylwia - mama, Tadeusz - tata, Ola - córka i nowo narodzony syn mają ascendent w znaku wagi.
Jeszcze jedno - przeszukując internet na stronach dotyczących astrologii natknąłem się na astrologa urodzonego również jak Adam 21.06, który opuścił nas w 1985 roku. Mogę tajemniczo powiedzieć tyle: - Są to co najmniej pokrewne dusze! -

Dane urodzeniowe
ojciec Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Tadeusz K.121119750455Gdańsk
matka Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Sylwia K.141219760215Gdańsk
dziecko Dzieńmiesiącrokgodzminutmiejsce
Adam210620111315Gdańsk

Imię zostało ustalone przez Olę, a ponieważ numerologicznie łącznie z nazwiskiem równe było sumie daty urodzenia. Rodzice postanowili, że imię Adam zostanie dziecku nadane, tym bardziej, że moje propozycje imion o wibracji 1, nie zadawalały rodziców.

Połączenie w momencie poczęcia poprzez kod Wenus ojca z „kodem U.S.” matki daje dziewczynkę, a połączenia poprzez kod Marsa ojca z „kodem U.S.” matki daje chłopca.

Porównanie w momencie poczęcia: kodów Wenus i Marsa ojca z kodem U.S. matki
syn – Adam
Kod Marsa ojca jest połączony:
1) silnym aspektem, z „kodem U.S.” matki:
Kod Wenus ojca nie posiada silnych połączeń z „kodem U.S.” matki.
W powyższej rywalizacji wygrywa Mars, co oznacza chłopca


Holograficzna organizacja danych mówi, że każdy dowolny element jakiejś całości, jest jednocześnie tą całością, gdyż w hologramie, każda jego nawet najmniejsza część jest pomniejszoną całością.
Nie można oddzielić dowolnego elementu od całości i badać go niezależnie, gdyż ten nawet najmniejszy element reprezentuje całość, często zakodowaną, z racji swoich nikłych rozmiarów w stosunku do całego obiektu.
W naszym przypadku komórki rozrodcze: plemnik i jajo, z racji bycia cząsteczkami Ziemi i US, oprócz normalnych funkcji, posiadają również zakodowane informacje o najbliższych i największych całościach, jakimi są: Ziemia i Układ Słoneczny.

-Jak można uzasadnić działanie kosmogramu płci dziecka obojga rodziców ? –
Komórka rozrodcza mężczyzny, która opuszcza jego ciało, otrzymuje zmodyfikowany kod kosmiczny.
Komórka rozrodcza - plemnik ojca , zawiera połowę informacji genetycznej - 23 chromosomy i łączy się z komórką rozrodczą - jajem matki , które również zawiera również 23 chromosomy.
Po połączeniu tych dwóch połówek, otrzymujemy 46 chromosomów, a więc pełen zestaw chromosomów, jaki posiada każda komórka w organizmie człowieka, z małymi wyjątkami.
Czynnikiem, który przed przeniknięciem plemnika do jaja, przekazuje informacje o sposobie połączenia pomiędzy jajem a plemnikiem może być płyn nasienny (reprezentuje on w momencie poczęcia, położenie Księżyca w znakach męskich lub żeńskich).
Prawdopodobnie jajo po „otrzymaniu” informacji od płynu nasiennego (jaki plemnik czy ten z kodem Marsa – chromosom Y, czy z kodem Wenus – chromosom X) tworzy mechanizm blokowania dla przeniknięcia plemnika innego niż ten zakodowany (Jest to temat do sprawdzenia dla naukowców).
Informacja o połączeniu „połówki ojca” z „połówką matki” poprzez kod Marsa, powoduje powstanie nowej całości, która z podanym kodem tworzy pole informacji określające płeć męską. Podobnie przebiega proces dla plemnika z kodem Wenus, który przekazuje płeć żeńską.

Ojciec ma decydujące znaczenie dla płci dziecka, czy jego „wzór – program” na moment poczęcia dziecka łączy się ze „wzorem – programem” jaja matki poprzez Wenus, czy poprzez Marsa.

Połączenie „wzoru- programu” ojca poprzez:
A) Marsa - daje chłopca
B) Wenus - daje dziewczynkę.

Układ planet powtarza swoje konfiguracje co ok. 26 tysięcy lat, a więc powtórzenie dwóch takich samych kosmogramów urodzeniowych jest prawie niemożliwe, jedynie w przypadku bliźniąt astrologicznych, a więc osób urodzonych w tym samym czasie i miejscu z dokładnością co do minuty, co również jest zjawiskiem niezwykle rzadkim.III. Tabelka przedstawiająca skuteczność niektórych naturalnych metod w wyznaczaniu płci dziecka.

Porównanie skuteczności niektórych metod do określania płci dziecka
Lk Dziecko Rodzice Metoda
Wezuskiego
Metoda
Jonasa
Metoda
Chińska
Rzut
monetą
1 Anna Marek, Krystyna +   +   +   +
2 Ola Tadeusz, Sylwia +     - +   -
3 Karolina Ryszard, Barbara +   +     - -
4 Sylwia Ryszard, Barbara +     -   - -
5 Paweł Kazimierz, Anna +   +   +   +
6 Adam Kazimierz, Anna +     - +   -
7 Jacek Janusz, Teresa +   +     - +  
8 Jolanta Janusz, Teresa +     -   - -
9 Teresa Zenon, Janina +   +     - +
10 Krystyna Zenon, Janina +     - +   -
11 Anna Zenon, Janina +   +   +   -
12 Marta Michał, Krystyna +   +     - +
13 Michał Michał, Krystyna +     - +   +
14 Maciej Michał, Krystyna +   +   +   -
15 Marta Zbigniew, Krystyna +     - +   -
16 Marcin Zbigniew, Krystyna +   +     - -
17 Jan Zbigniew, Krystyna +     -   - -
18 Magdalena Waldemar, Romualda +   +   +   +
19 Joanna Waldemar, Romualda +     -   - -
20 Roma Cezary, Krystyna +   +   +   +
21 Marek Cezary, Krystyna +   +     - +  
22 Martyna Waldemar, Alicja +   +   +   +
23 Tadeusz Andrzej, Krystyna +   +   +   +  
24 Adam Tadeusz, Sylwia +   +   +   +
  WYNIKI - Skuteczność: Liczbowo[+/-] 24 0 15 9 14 10 12 12
    Procentowo [ % ]: 100,0 62,5 58,3 50,0
 UWAGI: znak (+) oznacza, że płeć dziecka jest poprawnie określona przez daną metodę;
 znak (-) płeć dziecka, którą wyznacza metoda jest inna niż rzeczywista;
   Rzut monetą zastosowano jako metodę kontrolną w stosunku do pozostałych.
 Chodzi o sprawdzenie, czy przedstawione tutaj 24 przykłady są wystarczającą liczbą do  wyrażenia skuteczności procentowej wszystkich metod.
 W rzucie monetą wypadnięcie reszki oznacza dziewczynkę, a wypadnięcie orła - chłopca.
 Pierwszą próbę kontrolną wykonałem dnia 03.04.2013 od 21.29 do 21.33 w Gdańsku.
  24 razy rzucałem monetą 5 złotową w górę ruchem obrotowym wzdłuż osi średnicy i łapałem ją na dłoni - (O-O-O-R-R-R-O-O-O-R-O-O-R-R-R-O-O-O-O-O-O-O-O-R).

  Drugą próbę kontrolną wykonałem 04.04.2013 r. w godz. 8.09 do 8.12
wynik - (R-O-O-O-O-R-O-O-R-O-O-R-O-R-O-R-R-R-O-R-O-R-O-O).

  Trzecią próbę kontrolną wykonałem 04.04.13 w godz. 10.08 do 10.11
wynik - (O-R-R-R-O-R-O-R-R-R-R-R-O-O-O-O-R-O-O-O-R-O-R-O).

  Wyniki drugiej próby kontrolnej zostały zapisane w tabelce, jako wyniki zgodne z rachunkiem prawdopodobieństwa.
Średnia powyższych trzech prób kontrolnych daje wynik 47,2% i jest to wynik zbliżony do rozkładu przypadkowego.
  (kliknij...Tylko dla astrologów - kosmogramy rzutu monetą 1,2,3)

   Drugą co do skuteczności metodą naturalną, która jest w stanie określić płeć dziecka jest metoda Jonasa.
Posiada ona jednak pewną wadę, księżyc w znaku może określić płeć dziecka tylko wtedy, gdy kod wenus-chromosom X ojca lub kod mars-chromosom Y ojca ma połączenie na płeć z kodami planetarnymi matki.
Gdy takiego połączenia nie ma to do poczęcia nie dojdzie i w takim przypadku metoda Jonasa nie ma zastosowania.
   Wpisując do wyszukiwarki internetowej hasło: "Płeć dziecka", przeczytałem o wielu naturalnych metodach prognozowania i określania płci dziecka, które oferują niekiedy 80% skuteczność.
  Po sprawdzenie tych licznych metod naturalnych wyznaczania i prognozowania płci dziecka, stwierdziłem, że ich skuteczność jest równa metodzie "rzutu monetą".
Omówienie metod określania płci dziecka, które są dostępne na stronach internetowych.
Metody naturalne związane z:
A) dietą,
B) różnymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi plemników X i Y,
C) potencjałem elektrycznym: plemniki X są naładowane dodatnio, zaś plemniki Y- ujemnie,
D) czasem owulacji i jego precyzyjnym określaniem.

W świetle mojej metody określania płci dziecka, powyższe metody oceniam następująco:
W jakimś badanym przypadku określania płci dziecka, możliwe są 3 podstawowe sytuacje:
I) W relacji pomiędzy partnerami nie ma połączenia na płeć dziecka – ani dieta,
ani różne właściwości plemników, ani odmienny potencjał elektryczny plemników, ani czas owulacji nie mają żadnego znaczenia, gdyż brak pomiędzy partnerami połączenia na płeć uniemożliwia poczęcie dziecka. Jak już wspomniałem, okres czasu, kiedy brak jest połączenia na płeć pomiędzy danymi partnerami, może trwać nieraz nawet kilka lat i jest to naturalne zjawisko astrologiczne.
II) W relacji pomiędzy partnerami jest połączenie na płeć dziecka, które daje dziewczynkę – Jeżeli zależy danej parze na dziewczynce to metody A), B), C), D) znakomicie się sprawdzą. Jeżeli zależy nam na chłopcu to żadna z przedstawionych metod się nie sprawdzi.
III) W relacji pomiędzy partnerami jest połączenie na płeć dziecka, które daje chłopca – Jeżeli zależy danej parze na chłopcu to metody A), B), C), D) znakomicie się sprawdzą. Jeżeli zależy nam na dziewczynce to żadna z przedstawionych metod się nie sprawdzi.

Wszystkie powyższe naturalne metody są zgodne z metodą „rzutu monetą”.
Ich skuteczność oceniam na 50%.

Metody laboratoryjne:
A) Diagnostyka genetyczna (PGD, ang. preimplantation genetic diagnosis). Po połączeniu komórki jajowej z plemnikiem w warunkach laboratoryjnych (in vitro) pierwsze podziały komórkowe tak powstałego zarodka (zwanego na tym etapie zygotą) przebiegają nadal poza organizmem kobiety. W tym czasie można pozyskać z dzielącego się zarodka (embrionu) jedną komórkę i zabadać w niej płeć genetyczną. Dokonuje się tego na podstawie zawartego w tej komórce materiału genetycznego, a konkretnie występowania dwóch chromosomów X (rozwijający się zarodek będzie w przyszłości dziewczynką), lub jednego X i jednego Y (rozwijający się zarodek będzie w przyszłości chłopcem).
Takie pobranie jednej komórki z zarodka nie powoduje jego śmierci, ani uszkodzenia.
W podobny sposób, na tym samym etapie rozwoju zarodkowego, można określić także, czy komórki nie noszą poważnych wad genetycznych predysponujących do określonych chorób (np. zespołu Down’a).
Dzięki opisanej metodzie można podzielić zarodki na „męskie” i „żeńskie” i umieścić w macicy kobiety zarodek wybranej płci.
Ocenia się, że przy zastosowaniu tej techniki prawdopodobieństwo urodzenia dziecka upragnionej płci wynosi niemal 100%.
Lekarze uważają, że PGD (koszt zabiegu to około 20 tys. dolarów) jest nadal najbardziej skuteczną metodą do selekcji płci przyszłego dziecka.
B) Mniej pewne są natomiast metody „rozdziału” plemników na „męskie” (posiadające tzw. męski chromosom Y) oraz „żeńskie” (nie posiadające chromosomu Y), które także są wykonywane przez niektóre laboratoria.
Plemniki rozdziela się wykorzystując fakt, że plemniki „męskie” są nieco lżejsze od „żeńskich” (wynika to z różnic w wielkości chromosomów X i Y).
Tak „rozdzielone” plemniki podaje się kobiecie na drodze sztucznej inseminacji (IUI – ang. intrauterine insemination).
Metoda (koszt ok. kilka tysięcy dolarów) ta daje 70-80%. pewności, że poczęte dziecko będzie miało wybraną płeć.

Moja ocena tych dwóch metod laboratoryjnych.
W metodzie A) Diagnostyka genetyczna PGD skuteczność jest 100%, ale jakim kosztem, nie mam tu na myśli kosztów materialnych, ale te również są niemałe.
Chodzi mi o manipulacje genetyczne, które mogą mieć różne trudne do przewidzenia następstwa.
Jeżeli w danym czasie połączenie na płeć pomiędzy partnerami jest zgodne z ich wyborem to nie ma żadnego problemu.
Para zapłaci 20 tysięcy dolarów za nic, to znaczy, że gdyby zostali w domu i nic nie robili to płeć dziecka i tak byłaby zgodna z ich wyborem.
Korzyść mają taką, że mogą sprawdzić, czy komórki nie noszą poważnych wad genetycznych predysponujących do określonych chorób (np. zespołu Down’a).

Jeżeli w danym czasie połączenie na płeć pomiędzy partnerami jest niezgodne z ich wyborem, to żeby uzyskać wybraną płeć dziecka konieczna jest modyfikacja genetyczna chromosomu Y na X lub X na Y.
Nowy człowieczek, podobnie jak zmodyfikowane genetycznie rośliny staje się mutantem genetycznym. Brrr, co z tego wyrośnie !!!.

Gdzie tu sens i logika, wystarczyłby skorzystać z mojej metody, koszta: "jak znalazł", czyli 10% wyżej podanej sumy, a za resztę para może się udać w wybrane miejsce na poczęcie wybranej przez rodziców płci.
- Jakim sposobem ? - Korzystając z "Relokacji", czyli kobieta zmienia swój ascendent, poprzez zmianę miejsce pobytu na Ziemi. Długość i szerokość geograficzną zostaje tak dobrana, aby począć dziecko wybranej płci. Bez żadnych komplikacji i konsekwencji i ze 100% pewnością.Trzeci wariant jest wtedy gdy między partnerami nie ma połączenia na płeć.
Relacja partnerska mówi, że między partnerami nie ma połączenia na płeć, czyli do poczęcia nie powinno dojść.
– Co z tego wyniknie? –
Trudno przewidzieć. Może tutaj wystąpić podobna sytuacja jak przy wszelkich „klonach genetycznych”, u których zapis genetyczny jest niezgodny z cyklami planetarnymi.
Moim zdaniem naukowcy, przy klonowaniu jakiegokolwiek życia cały czas nie biorą pod uwagę cykli planetarnych, tak jak by żyli, w wyizolowanym laboratoryjnym świecie.
Moim zdanie klonowanie można by było znacznie usprawnić, gdyby uwzględniono, że wokół nas „wszystko się kręci, że świat jest w ruchu” i że to co jest wokół nas, ma wpływ na to co jest w nas.

W metodzie B) rozdziału” plemników na „męskie” oraz „żeńskie”, jeżeli proces sztucznej inseminacji rozciągnięty jest w czasie, np. do roku to mogę się zgodzić, że skuteczność tej metody wynosi 70-80%.
Jeżeli czas w którym nastąpi sztuczna inseminacja jest krótki od miesiąca do trzech miesięcy to moim zdaniem ta metoda może dać skuteczność metoda rzutu monetą, czyli ok. 50%.
  W metodzie Jonasa wyznaczania płci dziecka skuteczność byłaby większa, gdybyśmy założyli, że poczęcie chłopca zawsze ma miejsce, gdy księżyc na nieboskłonie znajduje się w znakach "aktywnych - męskich", a dziewczynki w znakach "biernych - żeńskich".
Pytanie: Na ile możemy stwierdzić, że poczęcie nastąpi w najbliższych dwóch dniach z ułamkiem, gdyż tyle czasu potrzebuje księżyc, aby zmienił wybrany przez nas znak zodiaku, co umożliwia zmienię płci dziecka.
   
  Moja astrologiczna metoda wyznaczania płci dziecka, wynika z połączenia kodu Wenus ojca lub kodu Marsa ojca z kodami planet matki.
Zastosowanie tej metody pozwala obliczyć moment poczęcia dziecka z dowolnie wybranym wyprzedzeniem czasowym.
Mówi ona również o tym, że pomiędzy określoną kobietą i określonym mężczyzną istnieją przedziały czasowe, w których do poczęcia dziecka dojść nie może z przyczyn naturalnych.
Są to czysto matematyczne wyliczenia, które w przyszłości każdy będzie mógł sam sprawdzić, gdy metoda ta zostanie opublikowana.
 
  Jeżeli pomiędzy rodzicami nie ma połączenia na płeć, to do poczęcia dziecka nie dochodzi.
 
  Metoda Jonasa działa tylko wtedy, jeżeli jest połączenie kodu Wenus lub kodu Marsa ojca z kodami planet matki.
- Kiedy płeć dziecka mamy już określoną, jako relację pomiędzy komórkami ojca i matki-
- Co wtedy? -
To tak jakby kod Wenus i kod Marsa dogadały się co do płci zygoty i czekały na moment jej poczęcia, gdy Księżyc znajdzie się w znaku zodiaku potwierdzającym wcześniej wybraną płeć.
Np. Kod Wenus ojca ma połączenie na płeć z kodem planetarnym matki, czyli zapisana jest płeć żeńska. Dziecko zostanie poczęte tylko wtedy gdy księżyc na "nieboskłonie" znajdzie się w znakach biernych - "żeńskich".
- Co robi błona komórkowa jaja ? -
Błona komórkowa jaja otrzymuje informację od kodu Wenus ojca, że wszedł w relację z kodem planetarnym matki, co wywołuje blokowanie przez nią plemników Y -dających płeć męską.
Niektórym naukowcom udało się udowodnić, że pojedyncza komórka zachowuje sie inteligentnie i że źródłem jej inteligencji nie jest DNA, lecz błona komórkowa odbierająca przede wszystkim bodźce ze świata zewnętrznego.
   
  Metodę chińską wyznaczania płci dziecka znalazłem w internecie w postaci tabelki- kalendarza.
Korzystanie z niego jest naprawdę proste. W pionowej kolumnie po lewej stronie znajduję się nasz wiek. W poziomej mamy miesiąc poczęcia. Bardzo ważną informacją jest to, że musimy się tu zasugerować kalendarzem księżycowym, który ma 28 dni. Jeżeli poczęłaś dziecko 29 lipca to już jest to sierpień.
Metoda Chińska zastosowana w moich badaniach dała skuteczność 58,3 %, a więc jest o 8,3 % lepsza od rozkładu przypadkowego 50% na 50%
   
  Jeżeli chodzi o metodę astrologiczną to do badania płci brano pod uwagę osoby z najbliższej rodziny i przyjaciół, mimo to również i tutaj pojawiały się liczne problemy, które najczęściej wynikały z błędnego zapisu godziny urodzenia.
 
  W niektórych przypadkach przy wyznaczaniu płci dziecka, często decydujące znaczenie mają minuty, które pozwalają, raz wygrać kodowi Wenus - reprezentowanemu przez chromosom ojca X, czy innym razem wygrać kodowi Marsa reprezentowanemu przez chromosom ojca Y.
   
  Jeżeli w układzie badania płci kobiety i mężczyzny nie ma połączenia kodu Wenus ojca lub kodu Marsa ojca z kodami planet matki, to do poczęcia nie dojdzie, pomimo obecności materiału genetycznego ojca i jaja matki gotowego do zapłodnienia.
 
  Brak takiego połączenia na płeć dziecka może trwać nawet kilka lat i nie jest to wina kogokolwiek, tylko naturalne zjawisko astrologiczne, które doświadcza wiele małżeństw pragnących mieć dzieci.
 
  Metoda Astrologiczna uzyskuje 100% skuteczności w wyznaczaniu i planowaniu płci dziecka pod warunkiem, że godziny urodzenia rodziców podane są z dokładnością co najmniej do pięciu minut.
  Przy braku dokładnej godziny urodzenia rodziców, istnieje możliwość jej weryfikacji.
   - Co mnie skłoniło do tego, żeby zająć się tematyką płci dziecka? -
 Do zajęcia się tematyką płci dziecka skłoniła mnie chęć udowodnienia najpierw sobie, że słuszna jest koncepcja Wszechświata jako ruchomego Superhologramu.
(Nie ja byłem pierwszy -   kliknij ...więcej - historia filozofii holodynamizmu)  
Jeżeli Wszechświat jest Superhologramem, to my ludzie jesteśmy jego miniaturowymi kodami.
- Dlaczego kodami? -
Jak skądinąd wiemy każdy punkt takiego Superhologramu zawiera całość.
Pytanie: - Jak zapisać całość Wszechświata w jego części o rozmiarach istoty ludzkiej?
- Co z tego wynika? -
-Czy wynika z tego, że jesteśmy zakodowanymi i jednocześnie uproszczonymi wizerunkami całości, jaką jest Wszechświat?
Dowodem na to, że jesteśmy zakodowanymi i uproszczonymi wizerunkami Wszechświata, jest stu procentowa (100%) skuteczność określania płci dziecka metodą, którą powyżej przedstawiłem.
Czyli jednym słowem, holodynamiczna koncepcja wszechświata wyjaśna w jaki sposób działa wyżej zaprezentowana metoda wyznaczania płci dziecka, a jednocześnie trafnie wyznaczana tą metodą płeć dziecka potwierdza holodynamiczną koncepcję wszechświata.
  Aleksander Wezuski
"Wszystkim, którzy chcieliby skorzystać z powyższej metody, życzę: zdrowych, szlachetnych, inteligentnych i silnych dzieci - dziewczynek z wenus i chłopców z marsa"
Zapraszam do działu kosmogramy!!!

autor: Aleksander Wezuski